Algemene verkoopsvoorwaarden Studentikoos Centrum Ghendt VZW

Versie 20/09/2012

Artikel 1 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door het Studentikoos Centrum Ghendt (hierna ‘de verkoper’ genoemd) aan de klant. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk voorzien is in de bijzondere voorwaarden overeengekomen in een apart contract met het Faculteitenkonvent Gent, Homekonvent Gent, Seniorenkonvent Ghendt of andere.

De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of de plaatsing van een bestelling. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Offertes en de totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van de verkoper zijn vrijblijvend. De verkoper is slechts gebonden na ontvangst van een door de klant getekende order.

Artikel 3 – Levering

 1. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel richtinggevend en een eventuele vertraging in de levering kan geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de verplichtingen van de klant. Desalniettemin heeft de klant het recht om, in overeenstemming met art. 48 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, de bestelling te annuleren indien de verkoper de bestelling niet uitvoert in een termijn van 30 dagen, startend de dag nadat de klant zijn betaling aan de verkoper overmaakte.
 2. De bestellingen worden geplaatst via het e-mailadres van de verkoper of via het contactformulier op de websites www.scghendt.be of www.gentsecodex.be. De klant is verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn gegevens op het contactformulier of in de e-mail, in het bijzonder voor zijn leveringsadres.
 3. De verkoper staat in voor de verzending van de goederen, die steeds gebeurt op de kosten en het risico van de klant en dit per post of per koerier. Bij de verzending van de goederen handelt de verkoper uitsluitend in hoedanigheid van gevolmachtigde van de klant.
 4. In geval van verzending per aangetekende zending worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de klant indien deze de goederen niet protesteert binnen een termijn van 24 uur, en dit per e-mail of fax.
  In geval van verzending per koerier aanvaardt de klant dat de levering conform de overeenkomst is door het aftekenen van de leveringsbon. Eventuele zichtbare gebreken moeten vermeld worden op de leveringsbon. Na ondertekening van de leveringsbon worden geen klachten meer aanvaard.
 5. In overeenstemming met artikel 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming:
  • De klant kan van zijn aankoop afzien binnen een termijn van veertien kalenderdagen: voor goederen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering aan de consument en indien de goederen onbeschadigd teruggezonden worden naar de verkoper; voor diensten te rekenen van de dag na het afsluiten van de overeenkomst (indien deze termijnen verstrijken op een zater-, zon- of feestdag, worden deze verlengd tot de volgende werkdag), dit zonder enige motiveringsverplichting of boete. Het bedrag van de bestelling zal op vraag van de klant worden teruggestort door de verkoper, op voorwaarde dat de goederen onbeschadigd terugkeren en na aftrek van de verzendingskosten.
  • De klant kan zich niet beroepen op deze bedenktermijn van veertien kalenderdagen voor overeenkomsten betreffende naar maat vervaardigde goederen.
  • De klant of consument kan zich enkel beroepen op deze bedenktermijn van veertien kalenderdagen ingeval hij een natuurlijke persoon is die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen of diensten verwerft of gebruikt (in overeenstemming met artikel 2 § 3 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming).
 6. Behoudens in het geval voorzien in artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden en onder de daar bepaalde voorwaarden, kunnen de bestelde goederen niet worden teruggestuurd, noch geweigerd worden bij ontvangst.
 7. De klant dient er steeds voor te zorgen dat hij zijn bestelling tijdig kan ophalen. Wanneer de klant een aangetekende zending niet tijdig afhaalt, dient de bestelling ofwel opnieuw verzonden worden, waarbij de bijkomende verzendingskosten eveneens ten laste zijn van de klant. De verkoper zal het bedrag van de bestelling enkel terugbetalen, op voorwaarde dat de goederen onbeschadigd terugkeren en na aftrek van de terugkeerkosten en een forfaitaire afhandelingkost van 8,00 EUR.

Artikel 4 – De prijs

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en alle mogelijke belastingen of overheidstaksen zijn ten laste van de klant. De verpakkings- en verzendingskosten worden apart vermeld.

Artikel 5 – Betalingsmodaliteiten

 1. Behalve in de gevallen van artikel 5.2, is de prijs betaalbaar binnen de vijftien dagen na de uitgiftedatum van de factuur. De factuur wordt verzonden in een digitaal PDF-bestand, doch op vraag van de klant kan een papieren exemplaar worden afgeleverd.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1 % per maand op het openstaande bedrag van de factuur verschuldigd zijn. Elke begonnen maand zal als een volledige maand worden aangerekend.
  Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het nog te betalen factuurbedrag met een minimum van 25,00 EUR verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijke geleden schade. Tevens zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden en heeft de verkoper het recht om alle lopende en openstaande bestellingen te annuleren.
 3. Betalingen moeten ten allen tijde uitgevoerd worden via bankoverschrijving of contant, in Euro, waarbij de klant moet instaan voor de eventuele bankkosten. Betalingen per cheque worden niet aanvaard.
 4. Ingeval van betwisting moet de factuur, op straffe van verval, geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de integrale betaling van de overeengekomen verkoopsprijs, van de kosten van verzending en elk bedrag waarop de verkoper uit hoofde van de overeenkomst m.b.t. die goederen of uit hoofde van andere gelijksoortige overeenkomsten of uit hoofde van elke andere vordering op de klant, onder meer een vordering wegens onrechtmatige daad, recht heeft, in het bijzonder de verwijlintrest en schadevergoedingen.
 2. Niettegenstaande wat voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden overgedragen aan de klant vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele materiële vergissingen in de producten die hij verkoopt. De aansprakelijkheid van de verkoper strekt zich enkel uit tot de niet-naleving van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van levering. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het equivalent van de overeengekomen verkoopprijs.

Artikel 8 – Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of van latere overeenkomsten of operaties die er zouden kunnen uit voortvloeien, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdend met deze overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.